Tjänster

HeadhuntingRekrytering UthyrningEntreprenadslösningarInternationalRamavtal


Entreprenadslösningar

Det är stor skillnad på de besparingskrav företag ålägger sin organisation. Dessa har dessutom en tendens att öka under konjunkturnedgångar och avta då företag vädrar vind i seglen. Vi på Top End Market anser att det finns goda skäl att konkurrensutsätta befintlig verksamhet i alla tider och jobba proaktivt istället. Vi har en rad partners med spetskompetens inom detta område som enkelt kan göra en nulägesanalys för att genomlysa er verksamhet, stycka ner era processer för att sen presentera ett alternativ till den befintliga driften.

Ett annat upplägg är att i projekt jobba sida vid sida med företag. Då tar vi på oss ansvaret att kostnadsfritt presentera alternativ till en nuvarande lösning för att på ett affärsmässigt plan komma med effektiva alternativ.

Efter att den första förstudiefasen är avslutad är det upp till er att ta ställning till de förslag som presenteras. Självklart som en seriös aktör jobbar vi alltid med KPI:er (Key Performance Indicators) som grund för prissättningen.